Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og salg
Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som Aerial Geo Survey as representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av Aerial Geo Survey as ved tilbudsdokument eller ordrebekreftelse. En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.
2. Leveringstid
Leveringstiden er spesifisert i oppdragsskjema .
3. Betalingsbetingelser
Betaling skal skje innen 10 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Faktura kan sendes per post eller elektronisk.
4. Reklamasjon
Kunde skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til Aerial Geo Survey as om feil eller mangler ved den leverte tjenesten uten ugrunnet opphold og senest innen 3 arbeidsdager.
5. Leveringshindringer / force majeure
Hvis det inntrer forhold utenfor Aerial Geo Survey as sin kontroll som hindrer eller vanskeliggjør oppfyllelse av avtalte forpliktelser ihht oppdragsbeskrivelse, vil vi ikke kunne levere produktet i tide. Aerial Geo Survey as forplikter seg da å levere tjenesten så fort forholdene er av en slik art at oppdraget kan gjennomføres.
6. Opphavsrett/bruksrett
Dataene som Aerial Geo Survey as leverer til kunden er Aerial Geo Survey as sin eiendom. Kunden har derimot full rett til å bruke bildene i sin virksomhet i forbindelse med salg- og
markedsføring. Kunden har ikke rett til å selge bildene videre til tredje part uten samtykke fra Aerial Geo Survey as.